ENTRAR

E-mail o contrase帽a incorrectes.
Prova de nou o prem a Recordar claus d鈥檃cc茅s.

1. REGISTRAR-SE | 2. CREAR ESDEVENIMENT
Accepto la pol铆tica de privacitat i condicions d鈥櫭簊

Condicions d'脷s i Privadesa

 

漏 Federaci贸 Catalana d鈥橦ockey, amb CIF n潞 G-08874190, domiciliada a Barcelona, c/ Rambla de Catalunya, n潞 5 (08007), inscrita amb el n潞 1886 del Registre d鈥橢ntitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. Reservats tots els drets

Av铆s legal i pol铆tica de privacitat

Informaci贸 general del lloc web de Federaci贸 Catalana d鈥橦ockey i dels seus continguts
La finalitat de la seu corporativa de Federaci贸 Catalana d鈥橦ockey consisteix a fer m茅s proper a la ciutadania l鈥檈sport i a fomentar l鈥檃cc茅s de les entitats i particulars que formen part de l鈥櫭爉bit de compet猫ncia de Federaci贸 Catalana d鈥橦ockey i, en general, de les persones interessades a l鈥檌nformaci贸 diversa sobre aquest serveis.
Per a complir aquesta finalitat, la nostra seu electr貌nica inclou informaci贸 sobre normativa, publicacions, aix铆 com informaci贸 d鈥檃ctualitat i sobre activitats en qu猫 participa Federaci贸 Catalana d鈥橦ockey, entre altres q眉estions. Les informacions i els continguts relacionats amb l鈥檃ctuaci贸 i les funcions de Federaci贸 Catalana d鈥橦ockey, que s鈥檌nclouen en el web, estan subjectes a les previsions seg眉ents.

Protecci贸 dels drets de propietat intel路lectual
Els continguts que es publiquen a trav茅s d鈥檃questa Web, incloent els textos, dades personals, informaci贸, imatges, disseny, logotips i qualsevol altre material son de titularitat de la Federaci贸 Catalana d鈥橦ockey, o de tercers que hagin autoritzat l鈥櫭簊 d鈥檃quests a la Federaci贸 Catalana d鈥橦ockey. Els continguts del lloc web s贸n objecte de propietat intel路lectual, amb les excepcions previstes en l鈥檃rticle 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d鈥檃bril, pel qual s鈥檃prova el text ref贸s de la Llei de propietat intel路lectual. Per tant, qualsevol 煤s o reproducci贸 que les persones o entitats usu脿ries facin d鈥檃quests continguts, o d鈥檃ltres que es puguin incloure en el futur, s鈥檋an de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.
Federaci贸 Catalana d鈥橦ockey explicita una reserva de drets amb car脿cter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que s贸n objecte de propietat intel路lectual.
S鈥檃dmet l鈥櫭簊 personal i privat dels continguts d鈥檃quest lloc web, que resulti adient i ajustat a la finalitat d鈥檃questa seu electr貌nica, concretada en l鈥檃partat anterior d鈥檃quest av铆s legal. No obstant aix貌, en determinats sup貌sits Federaci贸 Catalana d鈥橦ockey pot indicar de manera expl铆cita que 茅s necessari sol路licitar una autoritzaci贸 expressa. En aquests casos, la sol路licitud corresponent s鈥檋a d鈥檈nviar per escrit a:
Rambla de Catalunya, 5 3潞 08007 Barcelona
No s鈥檃utoritza en cap cas:

  1. La presentaci贸 d鈥檜na p脿gina del lloc web en una finestra que no pertany a Federaci贸 Catalana d鈥橦ockey per mitj脿 de framing.
  2. La inserci贸 d鈥檜na imatge difosa al lloc web en una p脿gina que no 茅s de Federaci贸 Catalana d鈥橦ockey mitjan莽ant in line linking.
  3. L鈥檈xtracci贸 d鈥檈lements del lloc web que causi perjudici a Federaci贸 Catalana d鈥橦ockey conforme a les disposicions vigents.
  4. L鈥櫭簊 comercial dels continguts del lloc web de Federaci贸 Catalana d鈥橦ockey.

L鈥櫭簊 de marques o signes distintius, logotips i en general s铆mbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de Federaci贸 Catalana d鈥橦ockey, sense el coneixement i l鈥檃utoritzaci贸 corresponent d鈥檃questa.
Federaci贸 Catalana d鈥橦ockey es reserva el dret d鈥檌nstar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislaci贸 de propietat intel路lectual, amb relaci贸 a la comissi贸 d鈥檌nfraccions a la normativa sobre propietat intel路lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilitzaci贸 fraudulenta de la informaci贸 i dels continguts del lloc web de Federaci贸 Catalana d鈥橦ockey, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i seg眉ents).

Protecci贸 de dades de car脿cter personal
1 Dades recollides a trav茅s de formularis
En el cas que faciliteu les vostres dades personals a trav茅s d鈥檃questa seu electr貌nica, el tractament que se鈥檔 pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei org脿nica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci贸 de dades de car脿cter personal, i la resta de normativa aplicable.
Federaci贸 Catalana d鈥橦ockey nom茅s tracta les dades personals de les persones usu脿ries de la seu electr貌nica que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d鈥檃tendre correctament les persones usu脿ries i amb relaci贸 a l鈥檈xercici de les funcions de Federaci贸 Catalana d鈥橦ockey, als efectes del que disposa el principi de qualitat (article 4 de la LOPD).
Si voleu exercir els drets d鈥檃cc茅s, rectificaci贸, cancel路laci贸 o oposici贸 (drets ARCO) amb relaci贸 a les vostres dades de car脿cter personal tractades per l鈥橝g猫ncia, en els termes i les condicions previstes en el t铆tol III de la LOPD, us podeu adre莽ar a:
Federaci贸 Catalana d鈥橦ockey
c/ Rambla de Catalunya, 5
08007 Barcelona
D鈥檃cord amb el que disposa l鈥檃rticle 24 del Reglament de la LOPD, tamb茅 podeu formular les vostres sol路licituds d鈥檃cc茅s, rectificaci贸, cancel路laci贸 o oposici贸 utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l鈥檈nviament i la recepci贸 de la sol路licitud, i que aquesta sol路licitud contingui els elements especificats en l鈥檃rticle 25.1 del RLOPD.
2 Dades de navegaci贸
El sistema de navegaci贸 i el programari necessaris per al funcionament d鈥檃quest lloc web recullen, de manera est脿ndard, algunes dades la transmissi贸 de les quals 茅s impl铆cita en l鈥櫭簊 dels protocols de comunicaci贸 d鈥橧nternet. En aquesta categoria de dades hi ha l鈥檃dre莽a IP o nom de domini de l鈥檕rdinador utilitzat per la persona usu脿ria per connectar-se al lloc web, l鈥檃dre莽a URL del recurs demanat, l鈥檋ora, el m猫tode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l鈥檃rxiu obtingut en la resposta, el codi num猫ric que indica l鈥檈stat de la resposta al servidor, i altres par脿metres relatius al sistema operatiu de l鈥檈ntorn inform脿tic de la persona usu脿ria.
Aquesta informaci贸 no s鈥檃ssocia a persones usu脿ries concretes i s鈥檜tilitza amb la finalitat exclusiva d鈥檕btenir informaci贸 estad铆stica sobre l鈥櫭簊 del lloc web de l鈥橝g猫ncia.
En la seva seu electr貌nica, Federaci贸 Catalana d鈥橦ockey no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa an脿loga per al tractament de dades personals que permetin la identificaci贸 de persones f铆siques concretes, usu脿ries de la seu electr貌nica. L鈥櫭簊 d鈥檃quests mitjans es reserva exclusivament per recollir informaci贸 t猫cnica per facilitar a les persones usu脿ries l鈥檃ccessibilitat i l鈥檈xploraci贸 segura i eficient de la seu electr貌nica de Federaci贸 Catalana d鈥橦ockey.

Responsabilitat amb relaci贸 als continguts
En aplicaci贸 del que disposa la legislaci贸 vigent, Federaci贸 Catalana d鈥橦ockey treballa perqu猫 les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necess脿ria integritat, veracitat, actualitzaci贸, accessibilitat i usabilitat d鈥檃questa informaci贸, d鈥檃quests continguts i d鈥檃quests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d鈥檃ctualitzaci贸 que en cada cas s鈥檌ndiqui.
En aquest sentit Federaci贸 Catalana d鈥橦ockey es reserva el dret de modificar els continguts del web i d鈥檈liminar-los, aix铆 com tamb茅 de limitar o impedir l鈥檃cc茅s ja sigui temporalment o definitiva, sense notificaci贸 pr猫via, amb l鈥檕bjectiu d鈥檃complir la llei esmentada.
Federaci贸 Catalana d鈥橦ockey no es fa responsable de la informaci贸 o dels continguts d鈥檃ltres p脿gines web a les quals remet o amb les quals enlla莽a el portal de Federaci贸 Catalana d鈥橦ockey. Tot i aix貌, d鈥檃cord amb el que disposa la Recomanaci贸 1/2008 de l鈥橝g猫ncia Catalana de Protecci贸 de Dades sobre la difusi贸 d鈥檌nformaci贸 que contingui dades de car脿cter personal a trav茅s d鈥橧nternet, es revisen peri貌dicament els enlla莽os a altres p脿gines web per tal d鈥檈vitar la inclusi贸 d鈥檈nlla莽os que no compleixen la normativa de protecci贸 de dades, aix铆 com la resta de normativa vigent.

 

Pol铆tica de devolucions

Termes i condicions de devolucions de la FCH

Perqu猫 procedeixi la devoluci贸 o canvi d'un producte de la Federaci贸 Catalana de Hockey, adquirit a trav茅s de la botiga online de la federaci贸, necess脿riament hauran de complir-se els seg眉ents requisits:

1r.- Nom茅s procedir脿 el canvi o devoluci贸 d'un producte adquirit a trav茅s de la botiga online de la FCH, durant el transcurs de la temporada oficial en qu猫 va ser adquirit el mateix, finalitzant el termini per a sol路licitar aquest canvi o devoluci贸 el dia 30 de juny de cada anualitat, data en la qual finalitza la temporada oficial.

2n.- El producte o article objecte de canvi o devoluci贸, haur脿 de trobar-se en perfectes condicions, sense haver estat usat i, si escau, amb totes les etiquetes adjuntes, en el seu embalatge original i amb els manuals i accessoris inclosos.

3r.- Perqu猫 procedeixi el canvi o devoluci贸 ser脿 imprescindible presentar el justificant de compra i pagament del producte a canviar o retornar (codi de compra), juntament amb un escrit dirigit al departament d'administraci贸 de la FCH., sol路licitant el canvi o devoluci贸 del producte adquirit i els motius en qu猫 basa la seva sol路licitud.